Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
przez firmę Tomków Nieruchomości

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych będzie jeden z podmiotów:
Tomków Nieruchomości Monika Tomków z siedzibą w 55-002 Gajków, ul. Główna 49, NIP: 8822067684
Tomków Nieruchomości Patryk Tomków z siedzibą w 55-002 Gajków, ul. Główna 49, NIP: 8961504987
Tomków Nieruchomości Ewa Tomków z siedzibą w 55-002 Kamieniec Wrocławski, ul. Wrocławska 98 lok 4 , NIP: 9121095286

2. Kontakt z Administratorem
tomkownieruchomosci@gmail.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem:
Tomków Nieruchomości Monika Tomków 55-002 Gajków ul. Główna 49,
Tomków Nieruchomości Patryk Tomków, 55-002 Gajków ul. Główna 49
lub Tomków Nieruchomości Ewa Tomków 55-002 Kamieniec Wrocławski, ul. Wrocławska 98 lok 4

3. Cele i podstawy przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane:
– w celu realizacji i na podstawie umowy, którą zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– w w/w celach także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO) – przy czym informuję, że zgoda ta może być w każdym momencie przez Państwa cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających ze stosunków prawnych łączących Państwa z Wynajmującym w imieniu, którego działa Administrator.

5. Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mam obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także sądy, organy administracji publicznej, urzędy oraz instytucje państwowe i samorządowe, komornicy oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi (podmioty przetwarzające) w tym m.in. obsługa IT, kancelarie prawne, likwidatorzy szkód, konserwatorzy, wykonawcy, kurierzy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługują Państwu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
b) prawo do ich sprostowania/uzupełnienia (art. 16 RODO),
c) prawo żądania do ich usunięcia (art. 17 RODO),
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych (art. 18 RODO)
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO),
f) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy nie będzie możliwa.

8. Dodatkowe informacje
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.